Home / News / CREW, Creative Enterprise West appoints Niamh Costello as Chief Executive

CREW, Creative Enterprise West appoints Niamh Costello as Chief Executive

Niamh Costello Chief Executive, CREW. Photo Martina Regan.
  • CREW is a brand new collaborative initiative for the Digital Creative Industry along the Atlantic Economic Corridor
  • Key partners include Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT), the Western Development Commission (WDC) and Galway Film Centre with funding from Enterprise Ireland

CREW, Creative Enterprise West is a brand-new collaborative initiative, which supports the creative digital enterprise sector in the West. Key partners in this dynamic CREW initiative are Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT), the Western Development Commission (WDC) and Galway Film Centre (GFC). CREW has appointed Niamh Costello formerly of Galway Technology Centre as Chief Executive.

CREW’s focus will be on the development and scaling of creative digital entrepreneurs, job creation, incubation and accelerator programmes, training, and outreach services along the Atlantic Economic Corridor. Plans are also under way for the development of a Centre of Excellence providing enterprise and co-working space, on the GMIT Centre for Creative Arts & Media, Cluain Mhuire campus, Galway.

Niamh Costello, Chief Executive of CREW has a wealth of entrepreneurial, business and industry experience, following 7 successful years as General Manager of the Galway Technology Centre. She is also a founding member of Galway City Innovation District, who’s first building is the high profile Portershed. Niamh also holds the position of National Vice Chair and Director of the National Association of Community Enterprise Centres, NACEC which represent over 120 centres across Ireland. She’s also a previous director of Galway Chamber and Network Galway.

CREW has been approved for funding on this project under the Department of Enterprise, Trade and Employment’s Regional Enterprise Development Fund administered by Enterprise Ireland. and it aims to develop an ecosystem and a suite of business and technical support services in the West for the Digital Creative sector. Supporting enterprises in areas such as design, digital visual arts, film and TV production, animation, gaming, content development and AR/VR. CREW is also working with Údarás na Gaeltachta on enterprise initiatives.

Supporting the already growing and scaling creative digital entrepreneurs in the West which will contribute significantly to sustainable regional economic and social development is a priority for CREW. Powering increased Foreign Direct Investment (FDI) into the region due to the vibrant ecosystem, numbers of talented professionals, infrastructure, and community will be integral to CREW’s role. The development of CREW’s, Centre of excellence providing enterprise and co-working space will also create exciting and dynamic connections amongst the 100+ Atlantic Economic Corridor (AEC) Hubs.

Niamh Costello has over 20 years’ experience in leadership roles. Commenting on her appointment as Chief Executive of CREW, Niamh Costello says “I am delighted to take up the post of Chief Executive of CREW and for the opportunity to continue building on the success of the Creative Digital sector in the west. My passion for supporting great entrepreneurs has played an important role throughout my career and I am sincerely looking forward to working with the board of CREW, to deliver on our vision to support job creation and growth in the industry.

CREW will support the development of creative digital enterprises, providing highly skilled jobs, distributed across the Atlantic Economic Corridor (AEC) and Údarás GTEIC hub network, contributing to economic growth in the region. It is a collaboration between GMIT, Western Development Commission (WDC), Galway Film Centre (GFC) with funding from the Department of Enterprise, Trade and Employment’s Regional Enterprise Development Fund administered by Enterprise Ireland.

For further information go to www.crewdigital.ie

 

*****

 

Ceapann CREW, Creative Enterprise West, Niamh Costello mar Phríomhfheidhmeannach

  • Is tionscnamh comhoibritheach úrnua é CREW don Tionscal Cruthaitheach Digiteach ar fud Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh
  • I measc na bpríomh-chomhpháirtithe tá Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT), Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) agus Ionad Scannán na Gaillimhe le maoiniú curtha ar fáil ó Fhiontraíocht Éireann.

Is tionscnamh comhoibritheach úrnua é CREW, Creative Enterprise West, a thacaíonn leis an earnáil fiontar digiteach cruthaitheach san Iarthar. Is iad na príomh-chomhpháirtithe sa tionscnamh dinimiciúil seo, de chuid CREW, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT), Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) agus Ionad Scannán na Gaillimhe (GFC). Tá Niamh Costello, a bhí in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe roimhe seo, ceaptha ag CREW mar Phríomhfheidhmeannach.

Díreoidh CREW ar fhorbairt agus scálú fiontraithe digiteacha cruthaitheacha, cruthú post, cláir goir agus luathaithe, seirbhísí oiliúna agus for-rochtana ar fud Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh. Tá pleananna ar bun freisin chun Ionad Bairr Feabhais a fhorbairt a sholáthraíonn spás fiontraíochta agus comhoibrithe, in Ionad GMIT do na hEalaíona Cruthaitheacha & na Meáin, ar champas Chluain Mhuire, Gaillimh.

Tá neart taithí fiontraíochta, gnó agus tionscail ag Niamh Costello, Príomhfheidhmeannach CREW, tar éis 7 mbliana rathúla a chaitheamh mar Bhainisteoir Ginearálta ar Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe. Is duine de bhunaitheoirí í freisin de Cheantar Nuálaíochta Chathair na Gaillimhe, arbh é Portershed, atá go mór i mbéal an phobail, an chéad fhoirgneamh. Tá Niamh i mbun oibre freisin mar Leas-Chathaoirleach Náisiúnta agus Stiúrthóir ar Chumann Náisiúnta na nIonad Fiontar Pobail, NACEC a dhéanann ionadaíocht do bhreis agus 120 ionad ar fud na hÉireann. Bhí sí ina stiúrthóir roimhe seo ar Chumann Tráchtála na Gaillimhe agus Network Galway.

Tá maoiniú ceadaithe do CREW ó Chiste Forbartha Réigiúnach Eacnamaíocht Éireann agus é mar aidhm ag CREW éiceachóras agus sraith seirbhísí tacaíochta gnó agus teicniúla a fhorbairt san Iarthar don earnáil Chruthaitheach Digiteach. Ag tacú le fiontair i réimsí cosúil le dearadh, amharc-ealaíona dhigiteach, léiriú scannáin agus teilifíse, beochan, cluichíocht, forbairt ábhair agus AR/VR. Tá CREW ag obair freisin i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta ar thionscnaimh fiontraíochta.

Is tosaíocht do CREW tacú leis na fiontraithe digiteacha cruthaitheacha atá ag fás agus ag scálú san Iarthar cheana féin a chuirfidh go mór le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta réigiúnach inbhuanaithe. Beidh réimse leathan gairmithe cumasacha, an bhonneagair agus an phobal mar chuid lárnach de ról CREW agus iad ag cur le méadú na hInfheistíochta Dírí Eachtraí (FDI) sa réigiún mar gheall ar an éiceachóras beoga. Cruthóidh forbairt Ionad Bairr Feabhais de chuid CREW, a sholáthraíonn spás fiontraíochta agus comhoibrithe, naisc spreagúla dinimiciúla i measc breis agus 100 Mol Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh (AEC).

Tá taithí os cionn 20 bliain ag Niamh Costello i róil ceannaireachta. Dúirt Niamh Costello, maidir lena ceapachán mar Phríomhfheidhmeannach ar CREW, “Tá an-áthas orm an post mar Phríomhfheidhmeannach CREW a ghlacadh agus an deis a fháil leanúint ar aghaidh ag cur le rath na hearnála Digiteach Cruthaithí san iarthar. Bhí paisean agam i gcónaí tacú le fiontraithe iontacha agus ba ról tábhachtach a bhí anseo domsa le linn mo shlí bheatha agus táim ag tnúth go mór le bheith ag obair le bord CREW, chun ár bhfís a chomhlíonadh, sé sin tacú le cruthú post agus fás sa tionscal. “

Tacóidh CREW le forbairt fiontar digiteach cruthaitheach, ag soláthar poist ardoilte, arna ndáileadh ar fud Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh (AEC) agus líonra mol GTEIC an Údaráis, ag cur le fás eacnamaíoch sa réigiún. Is comhoibriú é idir GMIT, Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), Ionad Scannán na Gaillimhe (GFC) le maoiniú ó Fhiontraíocht Éireann.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig www.crewdigital.ie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *