Home / GFC/STI Courses / Scéim Meantóireachta Scríbhneoireachta | Smaointí á lorg!

Scéim Meantóireachta Scríbhneoireachta | Smaointí á lorg!

Scéim Meantóireachta Scríbhneoireachta

I gcomhar le hÚdarás Craolacháin na hÉireann agus Screen Training Ireland

Tá áthas ar Ionad Scannán na Gaillimhe, i gcomhar le hÚdarás Craolacháin na hÉireann agus le Screen Training Ireland scéim nua meantóireachta scríbhneoireachta a fhógairt atá dírithe ar scríbhneoirí ó na contaetha WRAP* (An Clár, Dún na nGall, Gaillimh, Maigh Eo, Ros Comáin, Sligeach).

Iarrfar ar scríbhneoirí smaointe a chur isteach do sheanraí lena n-áirítear príomhscannáin nó sraitheanna Teilifíse. Roghnófar ceathrar scríbhneoirí agus leagfar amach am teagmhála dóibh le meantóirí ardleibhéil as Éirinn agus as an Ríocht Aontaithe thar thréimhse roinnt míonna, chomh maith le duais €500 an duine a bhronnadh orthu chun a smaoineamh a fhorbairt tuilleadh. I measc na meantóirí beidh, Andrew Ellard, Eimear Markey, Mark McIlrath, Oona O’Beirn agus Lucy Ryan. Beidh teacht ag na scríbhneoirí ar léiritheoirí agus ar eagarthóirí coimisiúnaithe chun treoir a thabhairt dóibh ag dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile i ndiaidh na forbartha. D’fhéadfadh scríbhneoirí freastal ar cheardlann Forbartha Scripte Scannáin ar ardleibhéal le Emmanuel Oberg i gcomhar leis an Oifig Creative Europe MEDIA i nGaillimh, a bheidh ar siúl i mí Mheán Fómhair 2018.

Tacóidh an scéim le cothroime inscne 50:50, chomh maith le héagsúlacht guthanna agus aoiseanna a spreagadh. Is é an aidhm atá léi freisin smaointe a ghintear agus atá fréamhaithe sa régiún a chothú. Beidh dea-theist scríbhneoirí chomh maith le húrnuacht agus láidreacht smaointe agus an poitéinseal forbartha ina gcritéir thábhachtacha i roghnú na dtionscadal.

An 23 Iúil an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Treoirlínte don iarratas thíos. Seol ríomhphost chuig writingmentorship@galwayfilmcentre.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

*Tagraíonn WRAP do Chiste Léiritheoirí Closamhairc Régiún an Iarthair, ar ciste nua réigiúnach €2 mhilliún é a chuireann tacaíocht ar fáil do scannánú sna sé chontae seo a leanas: An Clár, Gaillimh, Ros Comáin, Maigh Eo, Sligeach agus Dún na nGall.

Treoirlínte maidir le hIarratais:

  • Ní mór taithí a bheith ag an iarratasóir i gceann amháin de na réimsí seo a leanas: gur éirigh le togra dá gcuid ag féile nó ar líne; creidiúintí craolacháin; nó obair a bhain maoiniú amach.
  • Ní mór d’iarratasóirí a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad. Níl cead ag daltaí atá in oideachas lánaimseartha iarratas a dhéanamh
  • Ní mór d’iarratasóirí a bheith lonnaithe i gcontae WRAP nó gur as ceann de na contaetha sin é nó í.
  • Fáilteofar faoin scéim roimh smaointe ar féidir iad a léiriú sna contaetha WRAP.

Seol Iarratas chuig writingmentorship@galwayfilmcentre.ie faoin 23 Iúil agus an t-eolas a leanas iniata:

  • Achoimre leathanach amháin ar an smaoineamh i PDF. (Más le haghaidh sraith teilifíse do smaoineamh, déan cur síos ar scéal na sraithe.)
  • Sampla de do chuid scríbhneoireachta i PDF (suas go 15 leathanach)
  • CV leathanach amháin ag cur síos ar thaithí ábhartha i PDF
  • Ráiteas pearsanta suas go leathanach amháin ar a mhéad i PDF

 

to use

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *