Home / UNESCO Galway City of Film News / Scéim Forbartha Cine4 do scannáin fhada drámaíochta i nGaeilge | TG4

Scéim Forbartha Cine4 do scannáin fhada drámaíochta i nGaeilge | TG4

Tá an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.

Tá mar aidhm ag Scéim Cine4 scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe a spreagadh. Caithfear a léiriú san iarratas gur scannán é a bheadh tarraingteach don lucht féachana Gaeilge, lucht féachana Éireannach agus lucht féachana idirnáisiúnta. Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim tréimhse ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna sula gcraolfar ar TG4 iad.

Tá trí chéim sa scéim (i) iarratas tosaigh (ii) an chéim fhorbartha agus (iii) an chéim léiriúcháin. Tar éis iarratais a fháil, roghnóidh painéal de mheasúnóirí ó TG4, BSÉ agus BAI chúig thionscnamh (ar a mhéid). Tabharfar maoiniú do na comhlachtaí a roghnaítear na tionscnaimh a fhorbairt agus buiséad suas le €25,000 (cómhaoinithe ag TG4, BSÉ agus BAI) ar fáil do gach tionscnamh. Ag deireadh na forbartha, roghnóidh TG4 agus BSÉ suas le dhá cheann de na tionscnaimh agus cuirfear ar aghaidh iad chuig an chéad bhabhta cuí eile den chiste Fís agus Fuaim de chuid an BAI, agus an aidhm iad a léiriú mar scannáin fhada.

Reáchtálfar Scéim Forbartha Cine4 ar bhunús trialach i 2017-18 agus tá sé mar aidhm againn an scéim a reáchtáil ar bhunús bliantúil, rud a chiallódh go léireofaí dhá scannán i nGaeilge gach bliain sna ceithre bhliana atá romhainn.

Cé atá i dteideal cur isteach ar an scéim?
Tá an scéim oscailte do chomhlachtaí clos-amhairc leis an taithí chuí agus atá in ann a chruthú go bhfuil cearta soiléire acu ar gach cuid den ábhar atáthar a fhorbairt do léiriú don scáileán mór.

Tabharfar tosaíocht do chomhlachtaí léirithe
– a bhfuil polasaí soiléir acu an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga oibre léiriúcháin,
– a bhfuil sé mar aidhm thábhachtach acu cothromaíocht inscne a bhaint amach sa bhfoireann chruthaitheach a roghnaíonn siad agus
– do chomhlachtaí a bhfuil cultúr iontu i bhfabhar comhléirithe agus idirnáisiúnaithe.

Na critéir cháilitheachta
– Is scéim é seo do scannáin fhada drámaíochta (90 go 120 nóiméad). Níl scannáin beochana inghlactha.
– Ní ceadmhach don léiritheoir a bheith freisin mar stiúrthóir ar an tionscnamh.
– Níl aon srian ar ghenre, ar stíl scéalaíochta, ar ábhar nó ar eilimintí eile sa script/scéal ach caithfidh na tionscnaimh teacht le téamaí na scéime Fuaim agus Fís de chuid an BAI chun maoiniú léiriúcháin a thuilleamh.
– Ní ghlacfar le tionscnaimh a fuair maoiniú forbartha roimhe seo ó TG4, BSÉ nó ó aon áisíneacht eile.
– Níl Scéim Cine4 oscailte do mhic léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha.
– Níor cheart do na buiséid léiriúcháin do gach tionscnamh dul thar €1,200,000 agus tiocfaidh an maoiniú ó TG4, BSÉ, BAI (má éiríonn leis na h-iarratais tacaíocht a fháil ón scéim Fuaim agus Físe) agus ó scéim Alt 481. Níor cheart aon mhaoiniú breise tríú páirtí a lorg.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh
– An sprioc-am le haghaidh iarratais na Déardaoin 22 Meitheamh 2017 ag 3pm. Ní ghlacfar le hiarratais atá mall nó easnamhach agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.
– Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach, i nGaeilge via córas leictreonach coimisiúnaithe TG4. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin http://update.tg4.ie/ecomm/login.php , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Cine4 – Forbairt 2017’, ón roghchlár anuas. Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch.
– Má tá aon cheist maidir leis an bpróiseas leictreonach seachadta, cuir r-phost chuig Anna Marie Nic Dhonnacha – annamarie.nic.dhonnacha@tg4.ie
– TG4, BSÉ and BAI aim to notify successful applicants by Friday July 14th 2017.

Riachtanais an Iarratais
– Ceannlíne (suas le 25 focal) agus Achoimre Ghairid (suas le leath-leathanach A4)
– Achoimre/Imlíne (uasmhéid 6-10 leathanach)
– Nótaí an Stiúrthóra faoin tionscnamh (uasmhéid leathanach amháin)
– Nótaí cruthaitheacha an Léiritheora faoin tionscnamh (uasmhéid 1 leathanach)
– Sonraí maidir leis an gcroí-fhoireann chruthaitheach – léiritheoir, scríbhneoir, stiúrthóir (uasmhéid 1 leathanach, uile le cheile)
– Buiséad don fhorbairt (uasmhéid1 leathanach)
– Fianaise go bhfuil úinéireacht ar chearta.

Ba cheart na míreanna seo uile a chur le chéile mar cháipéis shoiléir pdf amháin agus é a uaslódáil chuig córas coimisiúnaithe TG4 mar atá mínithe thuas.

Tuilleadh eolais
Beidh feidhmeannaigh de chuid TG4 ar fáil roimh an spriodháta do chruinnithe gairide. Le cruinniú a shocrú, nó má ta aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den scéim seo, cuir r-phost chuig Mary Ellen Ní Chualáin maryellen.ni.chualain@tg4.

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.
Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghas, ná le h-aon iarratas.
Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Glanta Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.
Acht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar an eolas íogaireacht (más ann) agus a rá cén chúis gur eolas íogaireacht é. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogaireacht é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.
Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag nó thar ceann TG4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *