Home / News / ‘Understanding Formats / Formáidí a Thuiscint’ with Patrick Uden | 26th April

‘Understanding Formats / Formáidí a Thuiscint’ with Patrick Uden | 26th April

Understanding Formats with Patrick Uden | Workshop & One to One Meetings in association with Broadcasting Authority of Ireland

Dates: Wednesday 26th April 2017
Location: Galway Education Centre, Wellpark Road.
Duration:  1 Day
Fee: €40 including lunch

Galway Film Centre are seeking participants for a workshop on Understanding Formats with BAFTA-winning formats guru, Patrick Uden. This day-long workshop offers insights and analysis into how television formats work and why formats are created. There will also be the opportunity to have a one to one meeting with Patrick to discuss your format ideas on April 27th.

Aimed at:
This course is aimed at Producers, Directors, Assistant Producers, Edit Producers and Writers seeking to enhance their understanding of formats.

Areas covered will include:

  • Analysis of top UK formats through selected clips.
  • A detailed account of how one successful US format was rebuilt for the UK market and became a huge hit, as well as reasons why other US formats did not translate.
  • Insights into how to develop creative teams based on examples from media other than TV.
  • A practical afternoon session where the class tries to build formats from scratch.
  • Basic production techniques for formats.

One to One with Patrick Uden
The following day, April 27th, Patrick is available to meet selected participants individually to discuss their ideas. Those interested should describe their proposal for a format on one short page or even one line. For example, the basic description for The Apprentice format is, ‘To survive you must work as a team. To win you must fight as an individual.’

How to Apply:
To apply for the workshop, please e-mail work@galwayfilmcentre.ie with a current, relevant, brief CV by 1pm Thursday April 13th.

If you are interested in a one to one meeting on April 27th, email your proposal on a PDF to Laura Poortenga at work@galwayfilmcentre.ie by 1pm Thursday April 13th. Meetings will take place before 2pm.

Patrick Uden
After graduating from the Royal College of Art Film & TV School in 1969, Patrick quickly became a Senior Producer-Director in the BBC Science Department during which time he was nominated 3-times for a BAFTA. At Channel 4’s inception in 1982, he left the BBC to create one the UK’s first independent production companies: Uden Associates Ltd. After 21 pioneering years running this much-admired company, he simply closed it in 2004 (rather than sell it) so he could become free to do as he wished.

Shortly after this, he created his microindie: Uden-Media Ltd offering his services to broadcasters, indies and corporate clients on structure, team-building, commentary-writing etc, while exploring the emergent media of IOS app design through his other company Heuristic-Media Ltd. He won a BAFTA in 2006 for his innovative Channel Four documentary upload site called FourDocs and co-created the UK version of The Apprentice, Series II & III of The Restaurant and many other hit shows.

His website www.uden-media.com tells more.

#GalwayCityofFilm #Training

Black GFCBroadcasting_Authority_of_Ireland_(logo)

 

 

 

 

Formáidí a Thuiscint le Patrick Uden | Ceardlann agus Cruinnithe Duine le Duine i gcomhar le hIonad Scannán na Gaillimhe agus Údarás Craolacháin na hÉireann

Dátaí: Dé Céadaoin 26ú Aibreán 2017
Áit:
Ionad Oideachais na Gaillimhe, Bóthar Pháirc an Tobair.
Fad: Aon Lá Amháin
Táille: €40 – tá lón san áireamh sa táille

Tá rannpháirtithe á lorg ag Ionad Scannán na Gaillimhe do cheardlann ar ‘Formáidí a Thuiscint’, arna stiúradh ag Patrick Uden, a bhfuil gradaim BAFTA buaite aige dá chuid oibre ar fhormáidí.  Tabharfar léargas ar an gcaoi a n-oibríonn formáidí teilifíse agus an fáth a gcruthaítear formáidí chomh maith le hainailís a dhéanamh orthu. Lena chois sin ar an 27ú Aibreán, beidh deis ag rannpháirtithe cruinniú a bheith acu le Patrick ina nduine is ina nduine chun a gcuid smaointe formáide a phlé leis.

Dírithe ar:
Tá an cúrsa seo dírithe ar Léiritheoirí, Stiúrthóirí, Léiritheoirí Cúnta, Léiritheoirí Eagarthóireachta agus Scríbhneoirí ar mian leo a dtuiscint ar fhormáidí a fheabhsú.

Ar na ceisteanna a chumhdófar, beidh:

  • Anailís ar na formáidí is fearr de chuid na Ríochta Aontaithe, formáidí a scrúdófar trí mhíreanna roghnaithe.
  • Mionchuntas ar an gcaoi ar cuireadh formáid amháin ar de chuid SAM in oiriúint do mhargadh na Ríochta Aontaithe agus ar éirigh léi agus plé ar na cúiseanna nár éirigh le formáidí eile de chuid SAM ann.
  • Léargais ar an gcaoi ar féidir foirne cruthaitheacha a fhorbairt, bunaithe ar shamplaí ó mheáin seachas an teilifís.
  • Seisiún praiticiúil sa tráthnóna, áit a bhféachfaidh an rang formáidí a chruthú ó bhonn.
  • Teicnící bunúsacha léiriúcháin d’fhormáidí.

Labhróidh Patrick Uden le gach duine as féin
An lá dár gcionn, an 27ú Aibreán, beidh Patrick ar fáil chun bualadh le rannpháirtithe roghnaithe ina nduine is ina nduine chun a gcuid smaointe a phlé leo.  Ba chóir dóibhsean a bhfuil fonn orthu bualadh leis, cur síos a dhéanamh ar an moladh atá acu d’fhormáid ar leathanach gairid amháin nó fiú in aon líne amháin. Mar shampla, an bunchur síos atá ar fhormáid The Apprentice ná ‘Ní neart go cur lé chéile. Ní mór don uile dhuine cur ar a shon féin.’

Conas Iarratas a Dhéanamh:
Chun cur isteach ar an gceardlann, seol ríomhphost chuig work@galwayfilmcentre.ie agus cuir CV reatha, ábhartha agus gairid mar cheangaltán leis, faoin 1pm Dé Déardaoin an 13ú Aibreán.

Más mian leat bualadh le Patrick as féin an 27ú Aibreán, cuir do mholadh ar PDF chuig Laura Poortenga ag work@galwayfilmcentre.ie faoin 1pm Dé Déardaoin an 13ú Aibreán. Beidh na cruinnithe ar siúl roimh an 2pm.

Patrick Uden
Tar éis dó céim a bhaint amach ón Royal College of Art Film & TV School i 1969, rinneadh Léiritheoir/Stiúrthóir Sinsearach de Patrick sách sciobtha i Rannóg Eolaíochta an BBC.  Le linn a thréimhse ansin, ainmníodh é 3 huaire do ghradam BAFTA. Nuair a tháinig Channel 4 ar an bhfód i 1982, d’fhág sé an BBC chun ceann de chéad chomhlachtaí neamhspleácha léiriúcháin na Ríochta Aontaithe a bhunú: Uden Associates Ltd. Tar éis 21 bliain a chaitheamh i mbun an chomhlachta seo, comhlacht ceannródaíoch a raibh an-mheas air, thograigh sé é a dhúnadh in 2004 (seachas é a dhíol) ionas go mbeadh saoirse aige chun a rogha rud a dhéanamh.

Go luath ina dhiaidh sin, bhunaigh sé a chomhlacht micri-indie féin: Uden-Media Ltd, trína dtairgeann sé a chuid seirbhísí do chraoltóirí, lucht indie agus cliaint chorparáideacha maidir le struchtúr, obair i gcomhar, tráchtaireacht phinn etc. Lena chois sin, cíorann sé meáin nua atá ar an bhfód, ar nós dearadh aipe IOS, lena chomhlacht eile Heuristic-Media Ltd. Bronnadh duais BAFTA air in 2006 as a láithreán gréasáin nuálaíoch, FourDocs, mar a dtaispeántar cláir fhaisnéise de chuid Channel Four. Bhí sé ar dhuine de chruthaitheoirí an leagain Shasanaigh den tsraith The Apprentice, Sraith II agus III de The Restaurant agus go leor sraitheanna eile a bhfuil an-tóir orthu.

Tá tuilleadh eolais ar a láithreán gréasáin www.uden-media.com.

#CeantarScannán #oiliúint

Black GFCBroadcasting_Authority_of_Ireland_(logo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *