Home / Funding Schemes / SPLANC! – TG4 and The Arts Council invite submissions for a special season of Splanc!

SPLANC! – TG4 and The Arts Council invite submissions for a special season of Splanc!

TG4 and The Arts Council invite submissions for a special season of Splanc! to celebrate and commemorate 2016 in Art.

Splanc! is the Irish language arts documentary scheme that supports the creative exploration of the arts in Ireland. This season aims to fund short films of 3 – 5 minutes in duration on any art form which will form a collective response to 100 years of art in Ireland. A total fund of €120,000 is available to support up to nine short films.

Each film will be a response to some aspect of the arts in Ireland over the last hundred years. For example, it could be a response to a work of art, or a reflection on, or an exploration of, a particular facet of the arts. Each film must have a clear and authored artistic vision and take a creative approach to its subject. All artistic disciplines will be considered.

Films can be bilingual (Irish and English) but those that have the verbal arts / spoken word as their subject must be in Irish only. Submissions from filmmakers only or filmmakers who have teamed up with artists are both welcome. Films should be conceived for broadcast pre and post watershed on the TG4 primetime programme schedule, for theatrical exhibition at festivals, and for online broadcast throughout 2016.

Films will be selected on the basis of: the track record of the applicant; the feasibility of the proposal; and the artistic vision of the applicant and his/her creative approach to the proposed subject.

The series of films will aim to show a range of arts subjects provide diversity in terms of geographical spread and profile. A maximum of nine films will be selected.

Galway Film Centre will administer the commissioning of the films and TG4’s Terms of Trade will apply. Representatives from TG4, An Chomhairle Ealaíon/the Arts Council and Galway Film Centre will select the projects for production. TG4 and An Chomhairle Ealaíon/the Arts Council encourage the employment of film workers working through the Irish language and require the provision of equitable conditions and remuneration of artists involved in Splanc! films.

• Film duration: 3 – 5 minutes in duration.
• Production Budget: €12,500 per film.
• Format: HD with English subtitles
• Language Format: Irish language or bilingual – Irish and English. All verbal arts must be in Irish only.
• A maximum of three films will be commissioned from any one filmmaker.
• Films will be selected on their creative approach, diversity of subject matter and those that provide diversity in terms of geographical spread and profile.

Submissions by email only should be sent to splanc@galwayfilmcentre.ie and deadline for receipt of submissions is 5pm, Monday, 16th November.

Submissions must include:
• A detailed treatment of no longer than 2,000 words to include a narrative and visual outline of the film.
• A detailed production budget and budget summary (including music and subject clearances, deliverables and marketing materials). The budget should be completed on the standard TG4 Splanc! budget form which can be downloaded from the following link: TG4 Production Budget Form.
• CVs of the creative team involved in the proposal including director, producer, writer, editor.
• Evidence of ownership. Copies of all option and writers agreements entered into in respect of story and script if applicable to the project.
• Written confirmation in the form of clearances and permissions of key subject’s willingness to participate.
• Excerpts of director work or other artistic references which supports the submission (as online links and / or attachments to the email).

Successful shortlisted applicants must be available for interview on Wednesday, 2nd December.

The award for the series will be made by Galway Film Centre in association with TG4 and An Chomhairle Ealaíon/the Arts Council. TG4 terms of trade will apply. It is expected that projects will be completed and available for broadcast on the TG4 primetime schedule from March 2016.

TG4  AC_FUND_ArtofFilmBlack GFC

 

Fáilteoidh TG4 agus An Chomhairle Ealaíon roimh aighneachtaí do shéasúr speisialta de Splanc! le ceiliúradh a dhéanamh ar an mbliain 2016 trí mheán na hEalaíne.

Is í Splanc! an scéim faisnéise ealaíon Gaeilge a thacaíonn le hiniúchadh cruthaitheach ar na healaíona in Éirinn.

Féachfar an séasúr seo le gearrscannáin idir 3-5 nóiméad a mhaoiniú a inseoidh ar bhealach cruthaitheach scéal na healaíne in Éirinn le céad bliain.

Tá ciste €120,000 ar fáil le suas le naoi ngearrscannán a mhaoiniú.

Beidh gné faoi leith de na healaíona in Éirinn le céad bliain anuas faoi chaibidil i ngach gearrscannán. D’fhéadfadh sé gur freagra ar shaothar ealaíne, machnamh ar shaothar nó iniúchadh ar ghné ar leith de na healaíona a bheadh i gceist. Beidh fís shoiléir údaraithe ag baint le gach mír agus cruthaitheacht ar leith ag baint lena thabhairt i gcrích. Breithneofar gach disciplín ealaíon.

Féadfaidh na scannáin a bheith dátheangach (Gaeilge agus Béarla) ach nach mór aon ábhar a atá bunaithe ar na healaíona béil a bheith trí mheán na Gaeilge amháin.

Cuirfear fáilte roimh aighneachtaí ó lucht déanta scannán amháin nó ó lucht scannán agus ealaíontóirí i gcomhar.

Ba chóir scannáin a cheapadh le craoladh i bpríomham sceideal TG4 agus iad a bheith oiriúnach le taispeáint ag féilte agus ar líne le linn 2016.

Ar an mbonn seo a leanas a roghnófar scannáin: stair léiriúcháin an iarratasóra, indéantacht an togra, fís mar aon le cóiriú agus cruthaitheacht an ábhair.

Beidh sé mar aidhm ag an tsraith scannán rogha leathan ábhar a thaispeáint agus éagsúlacht a bheith i gceist ó thaobh na tíreolaíochta agus próifíl srl. Naoi scannán ar a mhéid a léireofar.

Is é Ionad Scannán na Gaillimhe a riarfaidh coimisiúnú na scannán agus beidh feidhm le Téarmaí Trádála TG4. Ionadaithe ó TG4, An Chomhairle Ealaíon agus Ionad Scannán na Gaillimhe a roghnóidh na tionscadail a bheidh le léiriú.

Molann TG4 agus An Chomhairle Ealaíon oibrithe scannán a bhfuil Gaeilge acu a fhostú agus ní mór ealaíontóirí a bheidh páirteach i scannáin Splanc! a íoc mar is cóir de réir coinníollacha oibre atá cóir.

 • Fad an scannáin: 3 – 5 nóiméad.
 • Buiséad Léiriúcháin: €12,500 an ceann.
 • Formáid: HD le fotheidil Bhéarla
 • Formáid Teanga: Féadfaidh scannáin a bheith dátheangach (Gaeilge agus Béarla) ach is i nGaeilge amháin a bheidh scannáin a mbeidh na healaíona béil faoi chaibidil iontu.
 • Ní dhéanfar coimisiúnú ar níos mó ná trí scannán ó aon léiritheoir amháin.
 • Roghnófar scannáin bunaithe ar chur chuige cruthaitheach, ar éagsúlacht an ábhair agus a mbeidh éagsúlacht ag baint leo ó thaobh na tíreolachta agus próifíle.

Ní ghlacfar le haighneachtaí ach ar ríomhphost amháin chuig splanc@galwayfilmcentre.ie.  5pm, Dé Luain, 16 Samhain 2015 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san aighneacht:

 • Tuairisc mhionsonraithe nach faide ná 2,000 focal ina dtugtar scéal an scannáin agus leagan amach físiúil.
 • Buiséad mionsonraithe léiriúcháin agus achoimre buiséid (lena n-áirítear ceol agus foirm ceadaithe rannpháirtithe agus ábhar in-seachadta agus ábhar margaíochta). Ba chóir an buiséad a líonadh amach ar fhoirm chaighdeánach buiséid Splanc! atá le fáil le híoslódáil ón nasc seo a leanas: TG4 Production Budget Form.
 • CVanna na foirne cruthaitheachta a mbeidh baint acu leis an togra lena n-áirítear stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir, eagarthóir;
 • Fianaise ar úinéireacht. Cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú le scríbhneoirí maidir leis an scéal agus an script má bhaineann leis an tionscadal;
 • Deimhniú scríofa i bhfoirm foirmeacha réitigh agus ceada na bpríomh-rannpháirtithe go bhfuiltear toilteanach a bheith páirteach;
 • Míreanna samplacha ó shaothar an stiúrthóra nó tagairtí ealaíonta eile a thacóidh leis an aighneacht (mar naisc ar líne nó mar cheangaltáin leis an ríomhphost).

Ní mór d’iarrthóirí a n-éireoidh leo an gearrliosta a bhaint amach a bheith ar fáil d’agallamh Dé Céadaoin, an 2 Nollaig 2015.

Ionad Scannán na Gaillimhe i gcomhar le TG4 agus An Chomhairle Ealaíon a dhéanfaidh an tsraith a dhámhadh. Beidh feidhm le gnáththéarmaí trádála TG4. Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail réidh agus ar fáil le craoladh ar bhuaicam sceideal TG4 ó Mhárta 2016 ar aghaidh.

TG4  AC_FUND_ArtofFilmBlack GFC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *